Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 20mm(1x2m)

+ Quy cách: 1000x2000
+ Độ dày: 20mm
+ Trọng lượng: 64 kg

439.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 18mm(1x2m)

+ Quy cách: 1000x2000
+ Độ dày: 18mm
+ Trọng lượng: 56 kg

395.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 16mm (1x2m)

+ Quy cách: 1000x2000
+ Độ dày: 16mm
+ Trọng lượng: 54 kg

332.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 15mm (1x2m)

+ Quy cách: 1000x2000
+ Độ dày: 15mm
+ Trọng lượng: 48 kg

297.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 14mm (1x2m)

+ Quy cách: 1000x2000
+ Độ dày: 14mm
+ Trọng lượng: 45 kg

281.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 20mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 20mm
+ Trọng lượng: 98kg

614.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 18mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 18mm
+ Trọng lượng: 88 kg

531.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 16mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 16mm
+ Trọng lượng: 78 kg

463.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 15mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 15mm
+ Trọng lượng: 75 kg

419.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 14mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 14mm
+ Trọng lượng: 70 kg

401.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 20mm(1x2m)

+ Quy cách: 1000x2000
+ Độ dày: 20mm
+ Trọng lượng: 64 kg

439.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 18mm(1x2m)

+ Quy cách: 1000x2000
+ Độ dày: 18mm
+ Trọng lượng: 56 kg

395.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 16mm (1x2m)

+ Quy cách: 1000x2000
+ Độ dày: 16mm
+ Trọng lượng: 54 kg

332.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 15mm (1x2m)

+ Quy cách: 1000x2000
+ Độ dày: 15mm
+ Trọng lượng: 48 kg

297.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 14mm (1x2m)

+ Quy cách: 1000x2000
+ Độ dày: 14mm
+ Trọng lượng: 45 kg

281.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 20mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 20mm
+ Trọng lượng: 98kg

614.000đ

- Gía trên đã bao gồm VAT
- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 18mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 18mm
+ Trọng lượng: 88 kg

531.000đ

- Gía trên đã bao gồm VAT
- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 16mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 16mm
+ Trọng lượng: 78 kg

463.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 15mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 15mm
+ Trọng lượng: 75 kg

419.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 14mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 14mm
+ Trọng lượng: 70 kg

401.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%